DPG Technology

  • DPG Technology: download hier de Algemene Advertentievoorwaarden van Tweakers en Hardware Info.
  • DPG Technology: download the Terms and Conditions for advertising from Tweakers and Hardware Info.
  • Tweakers en Hardware Info: download hier onze Algemene Voorwaarden Pricewatch Tweakers en/of Hardware Info.
  • Tweakers: download hier onze Algemene Voorwaarden Vraag & Aanbod Tweakers.

DPG Media

  • DPG Media: download hier onze Algemene Advertentievoorwaarden.
  • DPG Media: download here our General Terms & Conditions.

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN

DPG Media B.V.

Versie 13 september 2019

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Op alle opdrachten aan, en overeenkomsten met, DPG Media B.V., haar directe of indirecte dochterondernemingen en deelnemingen (hierna afzonderlijk en gezamenlijk “DPG Media”) met betrekking tot advertenties, zijn deze algemene advertentievoorwaarden van DPG Media (hierna “Advertentievoorwaarden”) van toepassing, beschikbaar op http://www.dpgmedia.nl/adverteren.

1.2 In deze Advertentievoorwaarden wordt onder Adverteerder verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan DPG Media. De term Adverteerder omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder of een derde wordt door DPG Media uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. DE OVEREENKOMST

2.1 Alle voorstellen en offertes van DPG Media zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand (i) door ondertekening van de overeenkomst door of namens Adverteerder, (ii) door verzending van een opdrachtbevestiging door DPG Media dan wel (iii) door de feitelijke uitvoering door DPG Media van een opdracht van Adverteerder.

2.3 De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door DPG Media voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht.

2.4 De advertentiemogelijkheden en de prijzen zijn beschreven in de prijsdocumentatie van DPG Media (hierna de “Prijsdocumentatie”). De Prijsdocumentatie wordt gepubliceerd op http://www.dpgmedia.nl/adverteren. Op alle overeenkomsten is het bepaalde in de Prijsdocumentatie van toepassing. Alle prijzen zijn in EURO en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.5 DPG Media behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de volgende zaken aan te passen: (i) de mogelijkheden voor adverteren zoals opgenomen in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst, (ii) de prijzen, kortingen en de overige daarmee verband houdende gegevens in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst, en (iii) de oplagen, verspreidingsgebieden alsmede de verschijn-dag(en) van haar titels.

2.6 De advertentieruimte in een overeenkomst kan worden uitgebreid overeenkomstig de dan geldende Prijs-documentatie. Indien Adverteerder de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan Adverteerder DPG Media daartoe schriftelijk (waaronder per e-mail) verzoeken. Indien DPG Media instemt met de uitbreiding, is het bepaalde in artikel 2.2. van overeenkomstige toepassing. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien een overeenkomst een eenmalige opdracht tot plaatsing van een advertentie betreft, eindigt deze door voltooiing van de opdracht. Er

worden geen overeenkomsten afgesloten met terugwerkende kracht.

2.7 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, indien:

de wederpartij een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend, of;

de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd.

2.8 Bepalingen van deze Advertentievoorwaarden en de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.

3. CONTROLE DOOR ADVERTEERDER

3.1 Adverteerder is verplicht de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de schriftelijke opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreken van een dergelijke melding geldt tussen partijen hetgeen is opgenomen in de communicatie namens DPG Media.

4. NIET AFNAME

4.1 Indien Adverteerder niet binnen de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen advertentie-bestedingen heeft afgenomen, vervalt het recht op plaatsing van deze niet afgenomen advertentie-bestedingen. In dit geval is Adverteerder verplicht om naar keuze van DPG Media (i) het volledige bedrag dat overeenkomt met de overeengekomen advertentie-bestedingen te voldoen dan wel (ii) 10% van de totale overeengekomen advertentie-bestedingen exclusief de overeengekomen korting te voldoen.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt DPG Media geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de schade van welke aard ook, die als gevolg van niet, niet-tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties ontstaat.

5.2 De totale aansprakelijkheid van DPG Media uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Adverteerder voor de betreffende advertentie verschuldigde en betaalde vergoeding. Aansprakelijkheid voor indirecte schade,

waaronder in ieder geval gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is te allen tijde uitgesloten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Advertentievoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. ANNULERING & AANLEVERING

6.1 Indien Adverteerder een reservering of order annuleert, is Adverteerder aan DPG Media annuleringskosten verschuldigd conform onderstaande tabel. De annuleringskosten zijn uitgedrukt in een percentage van de voor de betreffende reservering of order verschuldigde vergoeding.

Annuleringskosten
Annulering 45 dagen of meer
vóór plaatsingsdatum of sluittijd 0%
Annulering tussen 44 en 15 dagen vóór plaatsingsdatum of sluittijd 15%
Annulering tussen 14 en 0 dagen vóór plaatsingsdatum of sluittijd 30%
Annulering na sluitingsdatum of sluittijd 100%

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden. Campagnes waarvan de eerste plaatsing reeds heeft plaatsgevonden kunnen niet geannuleerd worden. Reserveringen en orders voor plusproposities waaronder commerciële bijlagen en creatieve maatwerk concepten kunnen enkel geannuleerd worden indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van annulering is Adverteerder naast betaling van de annuleringskosten altijd verplicht de ten tijde van de annulering door DPG Media reeds gemaakte kosten te vergoeden.

6.2 De sluitdata c.q. sluittijden voor het reserveren van advertentieruimte, het aanleveren van advertentiemateriaal door Adverteerder en de aanleverspecificaties (inclusief technische specificaties) zijn beschikbaar op http://www.dpgmedia.nl/adverteren.

6.3 DPG Media kan advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen, dan wel aanpassen zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide (technische) kosten aan Adverteerder in rekening brengen. Indien DPG Media advertentie-materiaal aanpast is Adverteerder verplicht het door of namens DPG Media geleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens DPG Media vervaardigde c.q. aangepaste materiaal.

6.4 Indien Adverteerder een bepaalde specifieke grafisch-technische uitvoering van zijn advertentie wenst is het bepaalde in artikel 7.3 van overeenkomstige toepassing.

6.5 Indien de advertentieruimtes en/of advertentiematerialen niet tijdig zijn gereserveerd en/of aangeleverd, is DPG Media gerechtigd om de reservering en/of het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de af- en/of aanlevering van het advertentiemateriaal. Indien er wel een tijdige reservering heeft plaatsgevonden, maar het advertentiemateriaal niet tijdig of niet juist door Adverteerder is aangeleverd, dan brengt DPG Media het volledige bedrag voor de advertentie bij Adverteerder in rekening.

6.6 Adverteerder is verantwoordelijk voor de aflevering van het advertentiemateriaal bij DPG Media, ongeacht de wijze van verzending. DPG Media zal het advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het advertentiemateriaal.

6.7 Indien advertentiemateriaal digitaal wordt aangeleverd draagt Adverteerder er zorg voor dat het materiaal veilig wordt aangeleverd, dat het materiaal geen virussen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, – programma’s of websites van DPG Media. Adverteerder draagt er zorg voor dat de wijze van aanlevering (in omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, -programma’s of websites van DPG Media niet verstoort of onevenredig zwaar belast. Adverteerder vrijwaart DPG Media voor schade, zoals in het onderhavige artikel niet limitatief opgesomd, als gevolg van het niet zorg dragen van een veilige wijze van aanlevering van het advertentiemateriaal.

6.8 Verzochte correcties op advertentiematerialen worden door DPG Media alleen geaccepteerd en uitgevoerd indien dit naar de mening van DPG Media redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na de sluittijd kunnen niet worden uitgevoerd.

6.9 DPG Media bewaart het advertentiemateriaal gedurende maximaal drie (3) maanden.

7. PLUSPROPOSITIES

7.1 Plusproposities, waaronder commerciële bijlagen , worden voor plaatsing door DPG Media ingezien en beoordeeld op inhoud, vorm en technische eigenschappen. DPG Media is te allen tijde gerechtigd plusproposities te weigeren.

7.2 Plusproposities moeten worden aangeleverd overeen-komstig de door DPG Media beschreven (leverings-)voorwaarden. Indien de plusproposities niet conform deze voorwaarden worden aangeleverd, behoudt DPG Media zich het recht voor de betreffende plusproposities voor zover mogelijk anders in te plannen of in overleg de levering geschikt te maken voor bewerking (ompakken). Mocht het voorgaande, om welke redenen dan ook, niet mogelijk zijn, dan kan in overleg worden besloten de levering te retourneren of te weigeren. Adverteerder is verplicht eventuele kosten of schade, ontstaan door het niet correct of tijdig aanleveren van plusproposities aan DPG Media te vergoeden. Wanneer een pluspropositie wegens een productiestoring van DPG Media niet kan verschijnen, zal in samenspraak met Adverteerder opnieuw gepland worden.

7.3 Adverteerder staat er voor in dat de door hem aangeleverde plusproposities geen schade veroorzaken aan de desbetreffende print media. Adverteerder vrijwaart DPG Media voor dergelijke schade.

7.4 Wanneer Adverteerder de drukopdracht van de pluspropositie neerlegt bij een derde partij, blijft het de verantwoordelijkheid van Adverteerder om met de derde partij te communiceren.

8. (INTELLECTUEEL) EIGENDOM

8.1 Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (i) de media van DPG Media, waaronder de redactionele content, (ii) de diensten die DPG Media in het kader van de opdracht inzet of levert alsmede de resultaten daarvan, waaronder de creatieve concepten en voorstellen, en (iii) de gegevens van gebruikers van de media van DPG Media, waaronder abonneegegevens, gegevens van gebruikers van de websites en app’s, gebruikers van nieuwsbrieven, en alle andere informatie die verzameld wordt ten aanzien van deze gebruikers, berusten, en blijven berusten, bij DPG Media. De overeenkomst impliceert niet dat aan Adverteerder enig licentie of ander recht wordt verleend.

8.2 DPG Media is gerechtigd een geplaatste advertentie tevens op te nemen in een of meerdere andere uitgaven van DPG Media. Voor zover nodig verleent Adverteerder DPG Media hiertoe om niet een licentie.

9. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN & OVERMACHT

9.1 DPG Media behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden te besluiten om (delen van) haar media vrij te maken van advertenties (bijvoorbeeld door bij breaking news op de voorpagina of homepage geen advertenties te plaatsen).

9.2 In geval DPG Media door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft DPG Media het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door DPG Media ingeschakelde derden, en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

9.3 Indien de periode van overmacht op grond van het vorige lid langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.

10. KLACHTEN

10.1 Eventuele klachten over de uitvoering van een printadvertentie dienen, op straffe van verval van de betreffende vordering, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) weken na de dag van plaatsing van de betreffende advertentie schriftelijk, waaronder per e-mail, bij DPG Media B.V. te worden ingediend. Klachten over online advertenties dienen binnen zeven (7) dagen na aanvang van de campagne schriftelijk, waaronder per e-mail, bij DPG Media B.V. te worden ingediend. Adverteerder is niet gerechtigd om klachten in te dienen over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten, of over geplaatste advertenties waarvan de reservering of het materiaal niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en 8 is aangeleverd maar desondanks toch zijn geplaatst.

10.2 Eventuele klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 21 dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij DPG Media B.V. te worden ingediend, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.

10.3 Klachten ontslaan Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder de (tijdige) betaling van de overeengekomen vergoeding onder de overeenkomst of opdracht.

11. EIGEN ADVERTENTIE-UITINGEN

11.1 Adverteerder kan uitsluitend advertentie-uitingen plaatsen die betrekking hebben op de eigen onderneming van deze (natuurlijke of rechts-) persoon, of van een groeps-maatschappij van Adverteerder als bedoeld in artikel 2:24b BW.

11.2 Het is Adverteerder niet toegestaan om advertentieruimte waarover zij de beschikking krijgt op grond van de overeenkomst door te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

12. WEIGERING

12.1 DPG Media is te allen tijde gerechtigd een ter plaatsing opgegeven advertentie zonder opgave van redenen te weigeren of een lopende campagne op te schorten dan wel te staken.

13. POSITIEGARANTIE

13.1 Indien Adverteerder voor de plaatsing van advertenties zekerheid wenst ten aanzien van een bepaalde positie of pagina, kan DPG Media op verzoek van Adverteerder een positiegarantie afgeven. Voor een positiegarantie is een toeslag op de prijs verschuldigd.

14. INHOUD ADVERTENTIE

14.1 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie. Voor iedere advertentie staat Adverteerder er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of DPG Media. In het bijzonder garandeert Adverteerder dat advertenties geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Adverteerder vrijwaart DPG Media voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder opgegeven advertentie.

15. FACTURATIE & BETALING

15.1 Facturering geschiedt na elke plaatsing van een advertentie of advertentiecampagne. Bij langlopende campagnes kunnen partijen overeenkomen dat de facturatie in delen geschiedt. DPG Media kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. Adverteerder gaat akkoord met elektronische facturatie door DPG Media.

15.2 De betaling dient in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Adverteerder is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Adverteerder is uitgesloten.

15.3 DPG Media kan, ter eigen beoordeling, een korting over de netto verschuldigde advertentiekosten toekennen aan reclame-bemiddelaars en begrafenisondernemers, voor zover het advertenties van derden betreft die rechtstreeks verband houden met het beroep waarin de betrokken bemiddelaar werkzaam is. Voor begrafenisondernemers geldt dat dit alleen van toepassing is op advertenties die geplaatst worden tegen de prijs conform de Prijsdocumentatie.

15.4 Indien Adverteerder voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Adverteerder verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

15.5 DPG Media is gerechtigd vooruitbetaling van te plaatsen advertenties te vorderen, indien Adverteerder aan DPG Media een achterstallige schuld heeft, dan wel naar het oordeel van DPG Media niet voldoende kredietwaardig is of indien dit tussen beide partijen vooraf is overeengekomen.

15.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Onverminderd haar overige rechten is DPG Media vanaf dat moment gerechtigd om de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten.

15.7 Het niet betalen van de factuur binnen de betalingstermijn heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op Adverteerder bestaande vorderingen tot gevolg. Tevens heeft DPG Media in dat geval het recht om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren. DPG Media heeft voorts het recht om het verschil tussen het voor de advertentieruimte afgenomen geldende prijs en de oorspronkelijk overeengekomen prijs op te eisen als schadevergoeding van Adverteerder, onverminderd de overige rechten die DPG Media heeft.

15.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die DPG Media moet maken ter inning van het haar toekomende, komen voor rekening van Adverteerder. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de totale vordering met een minimum van EUR 250,- te vermeerderen met de verschuldigde rente.

16. RECLAMEBEMIDDELING

16.1 Indien een reclamebemiddelaar op eigen naam, maar ten behoeve van een Adverteerder, een overeenkomst afsluit of een opdracht plaatst, staat hij in voor de nakoming van de overeenkomst of opdracht (inclusief de nakoming van deze voorwaarden) door Adverteerder.

16.2 Indien een reclamebemiddelaar namens een Adverteerder een overeenkomst afsluit of een opdracht plaatst, dient de bemiddelaar op verzoek van DPG Media schriftelijk aan te tonen dat hij bevoegd is om Adverteerder te

vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de reclamebemiddelaar geacht wordt op eigen naam en voor eigen rekening en risico te hebben gehandeld als ware hij Adverteerder.

17. PRIVACY

17.1 Voor zover het door of namens Adverteerder aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: (i) Adverteerder handelt als verwerkings-verantwoordelijke en DPG Media als verwerker; (ii) Adverteerder staat er voor in dat de verwerking door DPG Media niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden; (iii) DPG Media zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Adverteerder of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder; met dien verstande dat DPG Media Adverteerder zo spoedig mogelijk zal informeren (a) als een instructie van Adverteerder een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of (b) als DPG Media wettelijk tot een verwerking is verplicht; (iv) DPG Media zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren; (v) DPG Media zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau plaatsvinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder; (iv) DPG Media zal, op schriftelijk verzoek van Adverteerder informatie overleggen waar uit blijkt dat DPG Media voldoet aan de in dit artikel opgesomde voorwaarden; (vii) DPG Media zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de Adverteerder of bij

gegevenseffectenbeoordelingen uitgevoerd door Adverteerder, of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder; (viii) DPG Media zal Adverteerder onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur (a) na de ontdekking van een datalek informeren over de datalek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen en (b) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij DPG Media tot geheimhouding is gehouden; (iv) DPG Media zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van de termijn genoemd in artikel 6.9 verwijderen.

18. GEBRUIK SEGMENTDATA NL PROFIEL EN DPG MEDIA

18.1 Het is Adverteerder uitsluitend toegestaan om de data die zij in het kader van haar overeenkomst met DPG Media ter beschikking krijgt over segmenten van DPG Media en/of NLProfiel, te gebruiken ten behoeve van de plaatsing van advertenties onder de betreffende overeenkomst. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk niet toegestaan, waaronder expliciet het toevoegen van deze segmentdata aan eigen (profiel)data.

18.2 Voor zover de segmentdata persoonsgegevens bevat, zijn Adverteerder en DPG Media ten aanzien van hun verwerking van deze persoonsgegevens zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en derhalve elk zelfstandig verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving terzake. Indien en voor zover wettelijk vereist zal DPG Media zorgdragen voor het verkrijgen van toestemming van betrokkenen voor het gebruik van de segmentdata overeenkomstig dit artikel. Adverteerder stelt DPG Media onverwijld op de hoogte indien zij een melding doet aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de betrokkenen op grond van artikel 33 en 34 AVG.

18.3 Indien Adverteerder bij de plaatsing van de advertentie(s) gebruik maakt van derde partijen, staat Adverteerder ervoor in dat deze derde partijen de segmentdata uitsluitend gebruiken ten behoeve van Adverteerder en overeenkomstig dit artikel.

19. VERTROUWELIJKHEID

19.1 Adverteerder zal alle informatie die zij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van DPG Media verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht c.q. overeenkomst strik t vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Adverteerder tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

20. DIVERSEN

20.1 Adverteerder staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede de eventueel nader door DPG Media te stellen regels, en dat hij het bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig naleeft. Adverteerder zal DPG Media volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-naleving van het bepaalde in dit artikel. Adverteerder zal tevens alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die DPG Media in verband daarmee ondervindt.

20.2 DPG Media behoudt zich het recht voor nadere informatie in te winnen omtrent de herkomst van de opgegeven advertentie en de identiteit van Adverteerder.

20.3 DPG Media is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder gebruik te maken van derden.

20.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze Advertentie-voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder per e-mail) met DPG Media zijn overeengekomen.

20.5 Indien een bepaling van deze Advertentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. DPG Media en Adverteerder zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.

20.6 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door DPG Media aangepast worden. DPG Media adviseert daarom de Advertentievoorwaarden regelmatig te bekijken op http://www.dpgmedia.nl/adverteren.

20.7 Op deze Advertentievoorwaarden, de overeenkomst als ook op de voorstellen en offertes van DPG Media, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomsten met DPG Media voortvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

21. AANVULLENDE VOORWAARDEN ONLINE ADVERTEREN

21.1 DPG Media heeft afspraken met een aantal Rich Media partijen. In samenwerking met die partijen neemt DPG Media voor bepaalde advertentieproducten de Rich Media kosten voor haar rekening, zoals beschreven in de Prijsdocumentatie. Voor andere producten als ook wanneer Adverteerder werkt met andere aanbieders, zijn de kosten voor Rich Media voor rekening van Adverteerder.

21.2 De Homepage Takeover heeft voorrang op alle andere homepage formaten. Dit houdt in dat bij schaarste de Homepage Takeover eerst wordt geplaatst en op eventuele posities die dan nog beschikbaar zijn de andere advertentieformaten.

21.3 DPG Media streeft er naar dat de websites en apps waarop online advertenties worden aangeboden beschikbaar zijn voor bezoekers. DPG Media garandeert niet dat de websites en apps te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om een website of app onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een website of app aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. DPG Media is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

21.4 Opties op advertentieposities zijn maximaal 1 week (7 dagen) geldig. Een Adverteerder kan voor technische details contact opnemen met de Ad Operations afdeling van DPG Media: banner@dpgmedia.nl.

21.5 Indien voor het vaststellen van de vergoeding van een online advertentiecampagne gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen, zijn de meetsystemen van DPG Media leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden zal een eventueel verschil tot 10% tussen de door beide partijen gemeten ad impressions als niet

ongebruikelijk worden gezien en derhalve geen aanleiding vormen voor het herzien van de vergoeding. Indien het verschil tussen de door beide partijen gemeten ad impressions groter is dan 10%, dan zullen DPG Media en Adverteerder gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Totdat partijen gezamenlijk hebben vastgestelde wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van DPG Media leidend voor de vaststelling van de vergoeding.

21.6 Het is Adverteerder enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze (a) de volgende anonieme metadata te verzamelen: (i) hoe vaak de advertentie is bekeken (aantal views) en (ii) het aantal clicks met de volgende additionele gegevens: gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem en welk deel van de advertentie is bekeken in welke periode en (b) gebruikers van de websites en apps van Adverteerder of derde partijen te retargeten op de websites en apps van DPG Media mits Adverteerder de wettelijk vereiste toestemming van betrokkenen hiervoor heeft verkregen. Behoudens het voorgaande, is het Adverteerder uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van gebruikers van de websites of apps van DPG Media. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van andere vormen van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of apps van DPG Media is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DPG Media.

22. AANVULLENDE VOORWAARDEN PROGRAMMATIC BUYING

22.1 Op adverteren door middel van programmatic buying zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Advertenties dienen inhoudelijk aan de volgende eisen te voldoen:

Geen popup’s/ -under’s, redirecting, view to app store, etc.

Duidelijke weergave van adverteerder/merk in advertentie.

Advertentieformaat dient uniform te zijn aan de grootte van de ad slot.

Het is niet toegestaan om blanks te serveren. Duidelijke weergave van adverteerder/merk op landingspagina.

Geen irriterende/afleidende weergave van advertenties.

De communicatie dient in het Nederlands te zijn. Advertenties mogen in geen vorm kwetsend zijn. Het is niet toegestaan om malware of andere ongewenste software te verspreiden.

De communicatie dient voor de bezoeker duidelijk en helder te zijn.

DPG Media blokkeert standaard een aantal branches en/of onderwerpen. Een overzicht hiervan is beschikbaar op https://www.dpgmedia.nl/digitale-oplossingen/programmatic-buying.

23. AANVULLENDE VOORWAARDEN INDEBUURT

23.1 Op adverteren op het platform van indebuurt.nl zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zijn
beschikbaar op https://indebuurt.nl/adverteren/advertentievoorwaarden/.

***

Persoonlijk advies

Heb je een vraag, een opmerking of wil je advies?
Neem dan contact met ons op.

Contact

Volg ons